บุคลากร
อาจารย์

รศ.ดร. เครือมาศ สมัครการ

รศ. ดร. ธนวรรณ พาณิชพัฒน์

ผศ.ดร. ประภา โซ๊ะสลาม

ดร. ปิยะมาศ ศรีรัตน์

ดร. พัชนี วิชิตพันธุ์

ผศ.ดร. รัชพล พะวงศ์รัตน์

ผศ.ดร. ลักษณา กันทะมา

ผศ.ดร. สราวุธ คลอวุฒิมันตร์

รศ.ดร. สิริภัทร์ พราหมณีย์ (เกษียร)

ผศ.ดร. อาร์ม อันอาตม์งาม

ผศ.ดร.บงกช วิชาชูเชิด

ดร. อดิศร ไชยบาง

 


สายสนับสนุน

นางสาวกาญจนา พิมพ์ไธสง

นางสาวรัตนา โยชะนัง

นางบุญเตือน เล่าเปี่ยมLast update: 4/19/23 10:07