บุคลากร
อาจารย์

ผศ.ดร. เครือมาศ สมัครการ

รศ. ดร. ธนวรรณ พาณิชพัฒน์

ดร. ประภา โซ๊ะสลาม

อ. ปิยะมาศ ศรีรัตน์

ดร. พัชนี วิชิตพันธุ์

ดร. รัชพล พะวงศ์รัตน์

ดร. ลักษณา กันทะมา

ดร. สราวุธ คลอวุฒิมันตร์

รศ.ดร. สิริภัทร์ พราหมณีย์

ดร. อาร์ม อันอาตม์งาม

ดร.บงกช วิชาชูเชิด

 

 


สายสนับสนุน

นางบุญเตือน เล่าเปี่ยม

นางสาวกาญจนา พิมพ์ไธสง

นางสาววันทนี ขำวงษ์

นางสาวรัตนา โยชะนังLast update: 9/28/16 8:42