ดร.พัชนี วิชิตพันธุ์
Dr. Patchanee Vichibandha

สถานที่ติดต่อ ห้องปฏิบัติการ 1  โทร 7677
เบอร์โทรติดต่อ 0 34 351 895, 0 3428 1105-6 ต่อ 7677
เบอร์แฟกซ์ 0-3428-1057
E-mail faaspnv@ku.ac.th
 สาขาที่เชี่ยวชาญ
        
- นิเวศวิทยา, แมงมุมวิทยา
        - พฤติกรรม ,การบริหารศัตรูพืช

วุฒิการศึกษา
       
 - วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
        - Ph.D (Entomology) University of Kentucky

ผลงานตีพิมพ์

Patchanee Vichibandha and David H. Wise. 2002. A field experiment on the effectiveness of spiders and carabid beetles as biocontrol agents in soybean. Agricultural and forest Entomology. 4, 31-38.

David H. Wise, William F. Snyder and Patchanee Tuntibunpakul, Jurai Halij. 1999.Spiders in decomposition food webs of Agroecosystems theory and evidence.The Journal of Arachnology. 27: 363-370.


..
Last update: 4/22/12 15:24