ดร.บงกช วิชาชูเชิด
Dr. Bongkot Wichachucherd

สถานที่ติดต่อ ห้อง SC 2-303
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อ. กำแพงแสน
จ. นครปฐม
73140
เบอร์โทรติดต่อ 0 34 351 895, 0 3428 1105-6 ต่อ 7681
เบอร์แฟกซ์ 0-3428-1057
E-mail

w.bongkot@yahoo.com

wbongkot@gmail.com

faasbkw@ku.ac.th

ประวัติการศึกษา

2547 วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
2551 วท.ม. (นิเวศวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
2557

ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์

สาขาเชี่ยวชาญ

- ชีววิทยาทางทะเล

หัวข้องานวิจัย

-

ผลงานตึพิมพ์

Rattnachot, E., Tantiprapas, P., Wichachucherd, B. and Prathep A. 2008. Seasonal variation in coverage, canopy height, fruit density and biomass of subtidal seagrass Halophila decipeins Ostenfeld in Chumphon Coast, The Gulf of Thailand. Proceedings of the 6th MT-GT UNINER Conference 2008.

Prathep A., Darakrai, A., Tantiprapas, P. Mayakun, J. Thongroy, P. Wichachucherd, B . and Sinutok, S. 2007 Diversity and community of macroalgae at Koh Taen, Haad Kanom-Mu Koh Tale Tai, marine National Park, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand. Journal of Marine Research Indonesia 32(2):153-162.

Prathep, A., Wichachucherd, B. and Thongroy, P., 2007. Spatial and temporal variations in density and thallus morphology of Turbinaria ornata in Thailand. Aquatic Botany. 86(2): 132-138 (Impact factor=1.38)

Wichachucherd, B. , Liddle, L.B. and Prathep, A., 2010. Population Structure, Recruitment, and Succession of the brown alga, Padina boryana Thivy (Dictyotales, Heterokontophyta), at an Exposed Shore of Sirinart National Park and a Sheltered area of Tang Khen Bay, Phuket Province, Thailand. Aquatic Botany. 92:93-98

(Impact factor=1.129)

Anchana, P., Pongparadon, S., Darakrai, A., Wichachucherd, B. and Sinutok, S., 2011. Diversity and distribution of seaweed at Khanom-Mu Ko Thale Tai National Park, Nakhon Si Thammarat Province, Thailand. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 33(6): 633-640 (Impact factor= 1.00)

Wichachucherd, B. and Prathep , A. 2013. Preliminary study on the diversity and distribution of Padina Adanson in Peninsular Thailand, including one new record, Padina usoethunii Ni-Ni-Win et Kawai . Taxonomy of Southeast Asian Seaweed II, Phang & Kim (eds): 175-184

Wichachucherd, B. , Prathep, A. and Zuccarello, G.C. 2014. Phylogeography of Padina boryana Thivy around the Thai-Malay Peninsula. European Journal of Phycology. 49(3):313-323 (Impact factor= 2.338)

Wichachucherd, B. , Liddle, L.B. and Prathep, A. 2015. Wave exposure changes the reproductive output and timing on Padina boryana Thivy (Dictyotales, Phaeophyceae). Songklanakarin Journal of Science and Technology, in press

ผลงานวิชาการอื่นๆ

Effect of wave action on the population of Turbinaria conoides (J.Agardh) kutzing at Sirinart National Park, Phuket Province, Thailand . Oral presentation: 2 nd National Conference on Algae and Plankton, 23-25 March 2005, Chiang Mai, Thailand.

Population structure of Padina australis Hauck (Dictyotales, Phaeophyta) in two locations in Phuket Province, Thailand. Poster presentation: 60 th Meeting of Phycological Society of America, 7-12 July 2006, Juneau, Alaska, USA.

Population structure of Padina australis Hauck (Dictyotales, Phaeophyta) in two locations in Phuket Province, Thailand. Poster presentation: the 10 th BRT conference 2006, 8-10 October 2006. Krabi, Thailand.

Recruitment of a brown alga, Padina australis Hauck, at Sirinart National Park and Tang Khen Bay, Phuket Province,Thailand . Oral presentation: 3 rd National Conference on Algae and Plankton, 21-23 March 2005, Chulalungkorn University, Bangkok, Thailand. (Award Presentation)

Recruitment of a brown alga, Padina australis Hauck, at Sirinart National Park and Tang Khen Bay, Phuket Province,Thailand . Poster presentation: 61 st Meeting of Phycological Society of America, 5-9 August 2007, Rhode Island, USA

Recruitment of a brown alga, Padina australis Hauck, at Sirinart National Park and Tang Khen Bay, Phuket Province,Thailand . Poster presentation: the 11 th BRT conference 2007, 15-18 October 2007. Udornthanee province, Thailand.

Species Diversity of Seaweed along the Coastal shore of Chumporn Province, Thailand. Poster Presentation: Marine Science Conference 2008, 25-27 August 2008. Phuket province, Thailand.

Species Diversity and Distribution of Seaweed along the Coastal Shore of Chumporn Province, Thailand . Poster presentation: the 12 nd BRT conference 2008, 10-14 October 2007. Surat Thanee province, Thailand.

Population structure of Padina boryana Thivy (Dictyotales. Heterokontophyta) in two locations in Phuket province in southern Thailand. Oral Presentation: 5 th Asian Pacific Phycological Forum, 10-14 November 2008. Wellington, New Zealand.

Does Environmental change influence reproduction of Padina spp.? Oral Presentation: The Associated for tropical Biology and Conservation (ATBC Asia Pacific Chapter 2009)-symposia of “Response of marine life to environmental stresses”, 12-15 February 2009. Chiang Mai province, Thailand.

Seaweed and seagrass Reference collection at Princess Maha Chakri Sirindhorn, Natural History Museum, Prince of Songkla University, Hat Yai, Thailand. Poster presentation: 4 th National Conference on Algae and Plankton, 25-27 March 2009, Khon Khaen province, Thailand.

Seaweed and seagrass Reference collection at Princess Maha Chakri Sirindhorn, Natural History Museum, Prince of Songkla University, Hat Yai, Thailand. Poster presentation: the 13 th BRT conference 2009, 12-14 October 2009. Chiang Mai province, Thailand.

Phylogeography relationship of Padina boryana Thivy along Thai Peninsula. Poster Presentation: 3 rd Marine Science, 17-19 October 2012. Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. (Award Presentation)

Phylogeography of Padina boryana Thivy along the Thai-Malay Peninsula. Oral Presentation: the 4 th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand, 23-25 May 2014. Naresuan University, Phitsanulok, Thailand. ( Presented in Thai , First Prize Award Presentation)

 

..
Last update: 4/18/23 10:23