รายวิชาที่เปิดสอน

01424111 หลักชีววิทยา

01424481 นิเวศวิทยาประชากร
01424112 ชีววิทยาปฏิบัติการ
01424482 ชีววิทยาของมลพิษ คำอธิบายรายวิชา
01424201 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม คำอธิบายรายวิชา 01424483 อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพ คำอธิบายรายวิชา
01424281 พิษวิทยาชีวภาพเบื้องต้น คำอธิบายรายวิชา 01424484 วิวัฒนาการ คำอธิบายรายวิชา
01424311 ชีววิทยาอุตสาหกรรม คำอธิบายรายวิชา 01424485 ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูทางการเกษตรและสาธารณสุข คำอธิบายรายวิชา
01424381 นิเวศวิทยา 02726311 การอนุรักษ์เชิงชีววิทยา
01424396 เอกสารทางชีววิทยา คำอธิบายรายวิชา  

 


จำนวนผู้เข้าชมweb counter
web counter

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: October 26, 2018