นิเวศวิทยา

เนื้อหา

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม แบบแผนการไหลของพลังงาน วัฏจักรของสาร ปัจจัยจำกัด กลุ่มสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาประชากร ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ พฤติกรรม ชีววิทยาการอนุรักษ์ และนิเวศพิษวิทยา มีการศึกษานอกสถานที่

การทัศนศึกษา (รออัพเดท)

การนำเสนอท้ายภาค

ตารางเรียน นิเวศวิทยา 01424381

สัปดาห์

วัน/เดือน/ปี

เนื้อหาบรรยาย

ผู้สอน

หมายเหตุ

1
9-11 ม.ค. 61 แนะนำการเรียนการสอน
นิเวศวิทยา : ความหมาย ขอบเขต และ ความสำคัญ
สราวุธ ppt
2
16 ม.ค. 61
18 ม.ค. 61
ระบบนิเวศ : องค์ประกอบ และการทำงาน
ปัจจัยจำกัด
พัชนี ppt
3
23 -25 ม.ค. 61 การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ พัชนี ppt ppt
4
30 ม.ค.-1 ก.พ. 61 วัฏจักรของแร่ธาตุและสารอาหาร สราวุธ ppt
5
6 -8 ก.พ. 61 ประชากร บงกช ppt Handout2560
6
13 -15 ก.พ. 61 ชุมชีพ สราวุธ ppt
VDO ความซับซ้อนของสายใยอาหารกับการฟื้นตัวของชุมชีพ
VDO การป้องกันตัวของพืช
7
20 -22 ก.พ. 61 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ สราวุธ ppt
VDO การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสระน้ำ
8
24 ก.พ.-4 มี.ค. 61 สอบกลางภาค    
9
6 -8 มี.ค. 61 นิเวศวิทยาภาคพื้นทวีป สราวุธ ppt1
10
13 -15 มี.ค. 61 นิเวศวิทยาภาคพื้นทวีป (ต่อ) สราวุธ ppt2
11
20 -22 มี.ค. 61 นิเวศวิทยาแหล่งน้ำจืด สราวุธ ppt
12
27 -29 มี.ค. 61 นิเวศวิทยาทางทะเล สราวุธ ppt
13
3 เม.ย. 61
5 เม.ย. 61
การปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
พฤติกรรม
พัชนี  
14
10 -12 เม.ย. 61 หยุดเรียนเนื่องในวันสงกรานต์    
15
17 -19 เม.ย. 61 พิษวิทยานิเวศ บงกช ppt
16
24 -26 เม.ย. 61 ชีววิทยาการอนุรักษ์ สราวุธ ppt (new)
17
1 -3 พ.ค. 61 นิสิตนำเสนองาน สราวุธ  
18
14 พ.ค. 61 สอบปลายภาค    

 

ตารางเรียนภาคปฎิบัติการ

สัปดาห์
วัน/เดือน/ปี
เนื้อหาปฏิบัติการ
ผู้สอน*
หมายเหตุ
1
10, 12 ม.ค. 61 แนะนำการเรียนการสอน
สราวุธ Web of Science Link
2
17, 19 ม.ค. 61 การเขียนรายงาน และ การสืบค้นข้อมูล สราวุธ  
3
24, 26 ม.ค. 61 การวิเคราะห์ข้อมูล และ การเก็บตัวอย่างทางนิเวศวิทยา สราวุธ  
4
31 ม.ค. , 2 ก.พ. 61 การศึกษาระบบนิเวศบก พัชนี  
5
7, 9 ก.พ. 61 การศึกษาระบบนิเวศแหล่งน้ำ บงกช  
6
14, 16 ก.พ. 61 การประมาณขนาดและการกระจายประชากร สราวุธ  
7
21, 23 ก.พ. 61 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ,
การวิเคราะห์สายใยอาหาร
สราวุธ  
8
28 ก.พ. - 2 มี.ค. 61 การสอบกลางภาค    
9
7, 9 มี.ค. 61 ปัจจัยจำกัด 1 พัชนี  
10
14, 16 มี.ค. 61 ปัจจัยจำกัด 2, อัตราผลผลิตชีวภาพ พัชนี, บงกช  
11
21, 23 มี.ค. 61 ปัจจัยจำกัด 3
พัชนี
 
12
28, 30 มี.ค. 61 อัตราการเจริญเติบโตของประชากร , มลพิษ บงกช
 
13
4, 6 เม.ย. 61 งดเรียนเนื่องในวันจักรี **
 
14
11, 13 เม.ย. 61 งดเรียนเนื่องในวันสงกรานต์ ***    
15
18, 20 เม.ย. 61 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ 1
สราวุธ  
16
25, 27 เม.ย. 61 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ 2, พฤติกรรม
สราวุธ, พัชนี  
17
2, 4 พ.ค. 61 การเปลี่ยนแปลงแทนที่ 3 สราวุธ  
18
17 พ.ค. 61 สอบปลายภาค    

* ผู้ที่รับผิดชอบเนื้อหาบทปฏิบัติการ ,
** วันที่ 3 เมษายน 2561 ให้นิสิตเตรียมน้ำต้มฟาง ,
*** วันที่ 11 เมษายน 2561 ทุกกลุ่มต้องเตรียมการเปลี่ยนแปลงแทนที่


All right reserve
Last update: 8/22/18 21:19