ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ (Biological Conservation)

คำอธิบายรายวิชา

หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การออกแบบและการจัดการพื้นที่อนุรักษ์ ผลกระทบของมนุษย์ต่อระบบนิเวศและการฟื้นฟูระบบนิเวศ ชีววิทยากับนโยบายการอนุรักษ์ มีการศึกษานอกสถานที่

จุดมุ่งหมายรายวิชา

 1. เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ทางชีววิทยามาใช้ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพได้
 2. เพื่อให้นิสิตรู้ความสำคัญของ ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
 3. เพื่อให้นิสิตรู้ถึง ผลกระทบจากมนุษย์ต่อทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
 4. เพื่อให้นิสิตสามารถ วิเคราะห์และวางแผนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางชีวภาพได้อย่างยั่งยืน

หัวข้อเนื้อหา

 1. ชีววิทยากับการอนุรักษ์
 2. จุดกำเนิดของชีววิทยาการอนุรักษ์
 3. ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
 4. พื้นที่อนุรักษ์
 5. เศรษฐศาสตร์กับการอนุรักษ์
 6. การอนุรักษ์ความหลากหลายภายใต้ภาวะโลกร้อน
 7. ผลกระทบของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม
 8. การติดตามตรวจสอบระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
 9. การฟื้นฟูระบบนิเวศ
 10. ชีววิทยากับนโยบายการอนุรักษ์
 11. การอนุรักษ์ในประเทศไทย


ปรับปรุงครั้งล่าสุด 10/23/2013