รายวิชาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

01424111 หลักชีววิทยา (Principles of Biology) คำอธิบายรายวิชา
01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ (Laboratory in Biology) คำอธิบายรายวิชา
01424201 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (Life and Environmental Science) คำอธิบายรายวิชา
01424281 พิษวิทยาชีวภาพเบื้องต้น (Introduction to Biotoxicology) คำอธิบายรายวิชา
01424311 ชีววิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Biology) คำอธิบายรายวิชา
01424351 ชีววิทยาของเซลล์ (Cell Biology) คำอธิบายรายวิชา
01424381 นิเวศวิทยา (Ecology) คำอธิบายรายวิชา
01424396 เอกสารทางชีววิทยา (ฺBiological Literature) คำอธิบายรายวิชา
01424451 กลไกและหน้าที่ภายในเซลล์ (Mechanism and Function in the Cell) คำอธิบายรายวิชา
01424453 หลักชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล (Principles of Cell and Molecular Biology) คำอธิบายรายวิชา
01424454 ชีววิทยาของการเจริญเติบโต (Developmental Biology) คำอธิบายรายวิชา
01424473 ไบโอเมตรี (ฺBiometry) คำอธิบายรายวิชา
01424481 นิเวศวิทยาประชากร (Population Ecology) คำอธิบายรายวิชา
01424482 ชีววิทยาของมลพิษ (Pollution Biology) คำอธิบายรายวิชา
01424483 ความหลากหลายทางชีวภาพ (ฺBiodiversity) คำอธิบายรายวิชา
01424484 วิวัฒนาการ (Evolution) คำอธิบายรายวิชา
01424485 ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูทางการเกษตรและสาธารณสุข (Biological Control Agents in Agriculture and Public Health) คำอธิบายรายวิชา
02726311 การอนุรักษ์เชิงชีววิทยา (Biological Conservation) * วิชาเปิดใหม่ ปี 2555 * คำอธิบายรายวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษา

00051 483 การใช้ประโยชน์จากของเสีย (Waste Utilization)

02740531 (Genetic Engineering and Bioproduct Productions)

02740541 (Microbial Products and Technology)

02740631 (Advanced Protein Technology)

02740596 (Selected Topic: Lipid Analysis in Fat and Oils)

02740596 (Selected Topic: Donwstream Processing of Natural Products)

02740596 (Selected Topic: Bioproducts from Plant Secondary Compounds)