รศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์
(Associate Professor Dr. Thanawan Panich-pat)

สถานที่ติดต่อ ห้อง SC 2-303
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อ. กำแพงแสน
จ. นครปฐม
73140
เบอร์โทรติดต่อ 034 351 895, 03428 1105-6 ต่อ 7674
เบอร์แฟกซ์ 03428-1057
E-mail faastwp@ku.ac.th

ประวัติการศึกษา

ค.บ. (ชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ไทย

วท.ม. (ชีววิทยา) ม.เกษตรศาสตร์ / ไทย
ปร.ด. (ชีววิทยา) ม.มหิดล / ไทย

สาขาเชี่ยวชาญ

- ชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม
- Phytoremediation

หัวข้องานวิจัยที่กำลังดำิเนินการอยู่

1 การสะสมตะกั่วในข้าวโพดและชนิดแบคทีเรียที่พบในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของตะกั่วบริเวฯบ้านคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี

2 การสะสมตะกั่วในมะเขือเทศเชอรี่ ( Lycopericon esculentum Mill. ) สายพันธุ์ CH 154 ปลูกในดินที่ปนเปื้อนตะกั่วของบ้านคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี

ผลงานตึพิมพ์/ผลงานทางวิชาการ

Publications

1. Effect of lead contaminated straw and stubble rice on physical growth and yield of straw mushroom ( Volvariella volvacea ) and safety. Journal of Applied Phytotechnology in Environmental Sanitation. 2014. 3(1).

2. Lead Accumulation in the Straw Mushroom, Volvariella volvacea, from Lead Contaminated Rice Straw and Stubble. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 2013. Vol. 91(2): 231-234.

3. Comparison of growth and lead accumulation of sunflower and sorghum in lead contaminated soil. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 41 (4) : ตค-ธค 2556.

4. Improve quality of discharge water from Ratchaburi Electric Power Plant by plants. Environment and Natural Resources Journal. 2012. 10 (1): 78-88.

5. Phytoextraction of Metal Contaminants by Typha angustifolia : Interaction of Lead and Cadmium in Soil-Water Microcosms. Journal of Environmental Protection 2010. 1(4): 431-437.

6. Partitioning of Lead Acumulation in Rice Plants . Thai Journal of Agricultural Science 2009, 42(1): 35-40

7. Monitoring of water quality using phytoplankton protozoa and benthos as bioindicator in Chadeebucha canal, Nakhon Pathom province”. Journal of Environmental Research 2009, 31(2): 1-14

8. Electron Microscopic Studies on Localization of Lead in Organs of Typha angustifolia Grown on Contaminated Soil”. Science Asia 2005, 31: 49-53

9. Removal of Lead from Contaminated Soils by Typha angustifolia. Water, Air and Soil Pollution 2004, 155: 159-177

10. Effects of salinity on acute toxicity of lead nitrate to larval stages of giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii . วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ 1994

งานแต่งหนังสือ:

1 ชีววิทยา

2 ปฏิบัติการชีววิทยา

3 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

4 หลักชีววิทยา

บทความ

1 เรื่อง การคัดเลือกข้าวพันธุ์ผสม super rice ในลูกชั่วที่ 4 ใน วารสารน.ส.พ. กสิกร ปีที่ 82 ฉบับที่ 4 กรกฏาคม-สิงหาคม 2552 หน้า 12-20

2 วิธีการคัดเลือกข้าวพันธุ์ผสมซูเปอร์ไรซ์ในลูกชั่วที่ 4 วารสารเทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 22 ฉบับที่ 471, 15 มกราคม 2553 หน้า 56-58

3 เรื่องเล่าคราวไปทัวร์ยุโรป (บันทึกของแม่ลูก) วารสารเที่ยวรอบโลก ปีที่ 22 ฉบับที่ 264 เดือนสิงหาคม 2547 หน้า 145-149

รางวัลที่เคยได้รับ

วิทยานิพนธ์ระดับดี


..
Last update: 4/18/23 13:12