รศ. ดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์
Associate Professor Dr. Siripat Prammanee

สถานที่ติดต่อ ห้อง SC4-202
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อ. กำแพงแสน
จ. นครปฐม
73140
เบอร์โทรติดต่อ 0 34 351 895, 0 3428 1105-6 ต่อ 7675
เบอร์แฟกซ์ 0-3428-1057
E-mail faasspp@ku.ac.th

สาขาที่เชี่ยวชาญ
       
 - ชีววิทยาโมเลกุล (Molecular biology)
        - การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue culture)

วุฒิการศึกษา

     
   - วท.บ.เกษตรศาสตร์ (โรคพืช) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        - วท.ม.เกษตรศาสตร์ (โรคพืช) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        - Ph.D.(Science and Technology) Griffith University    
  
             

ผลงานตีพิมพ์

Prammanee S., Naritoom K. and Wungmaneeroj M. 1996. Application of tissue culture to improve salinity tolerance of sugarcane. Thai Journal of Sugar and Sugarcane 3(1):26-32. (inThai)

Prammanee S., Surinthu N. and Pliansinchai U. 1996. Nucleotide sequence analysis of PCR amplification from MLO infected periwinkle is the effectively specific DNA probe to detect MLO diseases and genetic related to palm yellow necrotic and sugarcane grassy shoot diseases. Proceeding of the 8 th annual meeting of the thai society for biotechnology and the 1996 annual meeting of the national center for genetic engineering andbiotechnology on biotechnology: prospects for the future. Nov. 14-15, Prachuap khiree khan, Thailand.

Prammanee S. 1998. Using bud culture for micropopugation of sugarcane set to develope the qaulity prodution system. Thai Jounal of Cane and Sugar 5(1):15-18.

Prammanee S., Naritoom K., Wongmaneeroj M., Prammanee P. and Iamsupasit N. 1999. Plant regeneration selected from high degree salt tolerant callus cell lines of sugarcane. Proceeding of the 23 rd International Society Sugar Cane Technologists Congress (ISSCT) in India , Febuary 22-26, 1999.

Prammanee S., Noknoy K., Burns P., Burns T., Ngampongsai, S. and Iamsupasit N. 2000. DNA fingerprinting of the certified mungbean and blackgram cultivars. Proceeding of national mungbean research conference VII. January 18-20,2000 . Thailand

Pliansinchai U. and Prammanee S. 2000. Sugarcane green grassy shoot. In: A guide to sugarcane diseases. P. Rott, R.A. Bailey, J.C. Comstock, B.J. Croft and A. S.Saumtally (Eds), p. 221-225. CIRAD and ISSCT publishing, La Librairle du Cirad, Montpellier Cedex 5, France .

Prammanee S. and Pitakpolrat P. 2001. Molecular cloning and sequencing of a unique DNA fragment present in sugarcane somaclonal variants selected for salt tolerance. Proceeding of the 24 th International Society Sugar Cane Technologists Congress(ISSCT) in Austraria (Brisbane). September 17-21, 2001 . Pp.644-645.

Piyachomkwan K., Chotineeranat S., Kijkhunasatian C., Tonwitowat R., Prammanee S., Oates C.G. and Sriroth K. 2002. Edible canna ( Canna edulis ) as a complementary starch sourse to cassava for the starch industry. Industrial Crops and Products 16: 11-21.

Prammanee S. 2004.Cellular and Molecular basic of salt tolerance in sugarcane Proc.Internl.Symp. on Sustainable Sugarcane and Sugar Production Technol.Nanning. PR. China. pp327-330.


..
Last update: 4/22/12 16:17