ผศ ดร. สราวุธ คลอวุฒิมันตร์
Assistant Professor Dr. Sravut Klorvuttimontara

สถานที่ติดต่อ ห้อง SC 2-303
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อ. กำแพงแสน
จ. นครปฐม
73140
เบอร์โทรติดต่อ 0 34 351 895, 0 3428 1105-6 ต่อ 7692
เบอร์แฟกซ์ 0-3428-1057
E-mail faassvk@ku.ac.th

ประวัติการศึกษา

1993-1996 วท. บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
1996-2000 วท. ม. (สัตววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2006-2010 Ph.D. (Biology), University of York, United Kingdom

สาขาเชี่ยวชาญ

- การสร้างโมเดลการกระจายของสิ่งมีชีวิตโดยใช้ปัจจัยทางกายภาพเป็นตัวทำนาย

- การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตต่อภาวะโลกร้อน

- การประเมินศักยภาพของพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

หัวข้องานวิจัย

- The extinction risk of protected butterflies under climate warming.

- Responses of butterflies on rising temperature

- Altering of spatial effectiveness of protected area under climate warming using species richness as indicator

-The studies on effects of host plant species on growth and fitness of Troides aeacus

-Relationship between butterfly diversity and their environmental factors

ผลงานตึพิมพ์

พัณณิตา ทักษิณชัยสกุล และ สราวุธ คลอวุฒิมันตร์.  2561. ผลของชนิดพื้นที่เกษตรต่อความหลากหลายของผีเสื้อกลางวัน.  2745-2751.  ใน  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 15. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม.

Klorvuttimontara, S., C. Tumpeesuwan and S. Tumpeesuwan. 2017. Distribution range and extinction risk of tree snail subgenus Amphidromus (Pulmonata: Camaenidae) in Thailand. Raffles Bulletin of Zoology 65: 189–197.

กรองกาญจน์ บัญชรมาศพรรณ และ สราวุธ คลอวุฒิมันตร์. 2559. การตอบสนองของผีเสื้อแพนซีบางชนิด (Lepidoptera: Nymphalidae: Junonia) ต่อสภาวะอุณหภูมิที่สูงขึ้น. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 44(4): 747-758.

อัฏฐพล เสมา , นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว , สราวุธ คลอวุฒิมันตร์ และ ภราดร ดอกจันทร์ . 2558. การเปรียบเทียบความหลากหลายของหนอนผีเสื้อในอันดับเลปิดอปเทอรา ( Lepidoptera) ที่พบในพื้นที่วนเกษตร และพื้นที่ป่าธรรมชาติภายในสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด . การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 .

Saiboot S. and S. Klorvuttimontara.2014. Effects of Temperature on Butterflies in Genus Papilio. The 3 rd Annual PSU Phuket International Conference 2014 . 13 th -14 th November 2014, Prince of Songkla University, Phuket Campus, Phuket, Thailand..

ภราดร ดอกจันทร์, นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว และ สราวุธ คลอวุฒิมันตร์. 2556. ความหลากหลายของหนอนผีเสื้อ (Order Lepidoptera) ในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี. วารสารวนศาสตร์ 32(ฉบับพิเศษ): 31-41.

Klorvuttimontara, S., McClean, C.J. and Hill, J.K. 2011. Evaluating the effectiveness of Protected Areas for conserving tropical forest butterflies of Thailand. Biological Conservation.144(10): 2534-2540.

Klorvuttimontara, S. 2011. Examining the Area with Risk from Effects of Warming Climate in Thailand over 30 Years (1981-2010). National Symposium on Natural Science and Social Management. 15-16 September 2011, Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom.

ตำรา

สราวุธ คลอวุฒิมันตร