ผศ ดร. สราวุธ คลอวุฒิมันตร์
Assistant Professor Dr. Sravut Klorvuttimontara

สถานที่ติดต่อ ห้อง SC 2-303
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อ. กำแพงแสน
จ. นครปฐม
73140
เบอร์โทรติดต่อ 0 34 351 895, 0 3428 1105-6 ต่อ 7692
เบอร์แฟกซ์ 0-3428-1057
E-mail faassvk@ku.ac.th

ประวัติการศึกษา

1993-1996 วท. บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทย
1996-2000 วท. ม. (สัตววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
2006-2010 Ph.D. (Biology), University of York, United Kingdom

สาขาเชี่ยวชาญ

- การสร้างโมเดลการกระจายของสิ่งมีชีวิตโดยใช้ปัจจัยทางกายภาพเป็นตัวทำนาย

- การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตต่อภาวะโลกร้อน

- การประเมินศักยภาพของพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

หัวข้องานวิจัย

- The extinction risk of protected butterflies under climate warming.

- Responses of butterflies on rising temperature

- Altering of spatial effectiveness of protected area under climate warming using species richness as indicator

-The studies on effects of host plant species on growth and fitness of Troides aeacus

-Relationship between butterfly diversity and their environmental factors

ผลงานตึพิมพ์

ณัฐวัตร ภู่พันธ์ศรี, ภราดร ดอกจันทร์ และ สราวุธ คลอวุฒิมันตร์.  2566.  ความหลากหลายของหนอนผีเสื้อในวนอุทยานพุม่วง จังหวัดสุพรรณบุรี.  961-969.  ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, เพชรบูรณ์. ลิงค์ รายงานการประชุมฉบับเต็ม

Dokchan, P., Pinkaew, N., Sanguansub, S. and Klorvuttimontara, S.  2019.  Diversity of caterpillars (Order Lepidoptera) in KhaoYai National Park,Nakhon Ratchasima Province.  In  Proceedings of International Conference on Biodiversity: IBD2019; 102 – 115.

พัณณิตา ทักษิณชัยสกุล และ สราวุธ คลอวุฒิมันตร์.  2561. ผลของชนิดพื้นที่เกษตรต่อความหลากหลายของผีเสื้อกลางวัน.  2745-2751.  ใน  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 15. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม.

Klorvuttimontara, S., C. Tumpeesuwan and S. Tumpeesuwan. 2017. Distribution range and extinction risk of tree snail subgenus Amphidromus (Pulmonata: Camaenidae) in Thailand. Raffles Bulletin of Zoology 65: 189–197.

กรองกาญจน์ บัญชรมาศพรรณ และ สราวุธ คลอวุฒิมันตร์. 2559. การตอบสนองของผีเสื้อแพนซีบางชนิด (Lepidoptera: Nymphalidae: Junonia) ต่อสภาวะอุณหภูมิที่สูงขึ้น. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 44(4): 747-758.

อัฏฐพล เสมา , นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว , สราวุธ คลอวุฒิมันตร์ และ ภราดร ดอกจันทร์ . 2558. การเปรียบเทียบความหลากหลายของหนอนผีเสื้อในอันดับเลปิดอปเทอรา ( Lepidoptera) ที่พบในพื้นที่วนเกษตร และพื้นที่ป่าธรรมชาติภายในสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด . การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 .

Saiboot S. and S. Klorvuttimontara.2014. Effects of Temperature on Butterflies in Genus Papilio. The 3 rd Annual PSU Phuket International Conference 2014 . 13 th -14 th November 2014, Prince of Songkla University, Phuket Campus, Phuket, Thailand..

ภราดร ดอกจันทร์, นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว และ สราวุธ คลอวุฒิมันตร์. 2556. ความหลากหลายของหนอนผีเสื้อ (Order Lepidoptera) ในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี. วารสารวนศาสตร์ 32(ฉบับพิเศษ): 31-41.

Klorvuttimontara, S., McClean, C.J. and Hill, J.K. 2011. Evaluating the effectiveness of Protected Areas for conserving tropical forest butterflies of Thailand. Biological Conservation.144(10): 2534-2540.

Klorvuttimontara, S. 2011. Examining the Area with Risk from Effects of Warming Climate in Thailand over 30 Years (1981-2010). National Symposium on Natural Science and Social Management. 15-16 September 2011, Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom.

ตำรา

สราวุธ คลอวุฒิมันตร์, พัชนี วิชิตพันธุ์ และ ประภา โซ๊ะสลาม. 2555. ปฏิบัติการนิเวศวิทยา. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: กรุงเทพฯ.


..
Last update: 4/18/23 14:49