ผศ.ดร. ประภา โซ๊ะสลาม
Assistant Professor Dr. Prapa Sohsalam

สถานที่ติดต่อ ห้องSc2-303
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
เบอร์โทรติดต่อ 034 351 895, 03428 1105-6 ต่อ 7612
เบอร์แฟกซ์ 03428-1057
E-mail address: faaspps@ku.ac.th

ประวัติการศึกษา

2540

ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย

2543 ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย
2549 ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย
ทำวิจัยที่ Louisiana State University และ Tulane University , USA

สาขาเชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย การบำบัดมลพิษอากาศ การจัดการพลังงาน

หัวข้องานวิจัยที่กำลังดำเนินการ

1.การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ซีโอดีอย่างรวดเร็ว
(หัวหน้าโครงการ ทุน ศวท. 40,000 บาท. 2551-2552)

2.การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการบำบัดไขมันในถังดักไขมัน
(ผู้ร่วมวิจัย ทุนสกอ.ร่วมกับ เอกชน 1,000,000 บาท, 2551-2552)

3.การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากกากชานอ้อยเพื่อดูดซับโลหะหนัก
(ผู้ร่วมวิจัย ทุน วช. 516,000 บาท, 2551-2552)

4. การประยุกต์ใช้ซีโอไลต์สังเคราะห์ในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมฟอกย้อม
(ผู้ร่วมวิจัย ทุน วช. 1,000,000 บาท, 2552-2553)

5. การทำปุ๋ยจากทะลายปาล์มน้ำมัน
(ผู้ร่วมวิจัย ทุนสกอ.ร่วมกับ เอกชน 1,000,000 บาท, 2553-2554)

6. การศึกษาความต้องการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในภาคกลางและตะวันตก
(ที่ปรึกษาโครงการ ทุนสำนักงานนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 1,700,000 บาท)

หัวข้องานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว

1.การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ซีโอดีอย่างรวดเร็ว

ผลงานตีพิมพ์/ผลงานทางวิชาการ

Prapa Sohsalm, Rewadee Anuwattana, et al., 2010, Highly Crystalline Na-A Zeolite from Rice Husk Ash and Baggase Ash, The 3rd Technology and Innovation for Sustainable Development International Conference (TISD2010), March 4, 2010

Sohsalam P., and Pangwig J., 2010. Development of Rapid Method for COD Examination, The 1st Kamphang Saen International Natural Products Symposium: The Relationship Between Living Organisms and Environment. 23-24 October 2010, Swissotel Le Concorde Hotel, Bangkok , Thailand .

Suntud Sirianuntapiboon, Prapa Sohsalam, Thitima Chandanasothi, Methini Raruenreung and Jarurat Sansak, 2007, Application of Para-wood Charcoals as the Media of the Vertical-flow Constructed Wetland for Domestic Wastewater, African Journal of Agricultural 2(4), pp.191-199. ( impact factor 0.08)

Prapa Sohsalam, Andrew J. Englande and Suntud Sirianuntapiboon, 2007, A Study of Six Plant Species for Seafood Wastewater Treatment in Constructed Wetland: Tropical case, Bioresource Technology, 99(5), 1218-1224. (impact factor 4.742)

Prapa Sohsalam and Suntud Siriuanuntapiboon, 2007, Feasibility of Using Surface Flow Constructed Wetland (SFCW) for Molasses Wastewater Treatment, Bioresource Technology, 99(13), 5610-5616. (impact factor 4.742)

Prapa Sohsalam, Andrew J. Englande and Suntud Sirianuntapiboon, 2006, Design for Performance Enhancement in Small Constructed Wetland, International Conference on Environment 2006 (ICENV2006), 13-15 November, 2006, Penang , Malaysia .

Prapa Sohsalam, Andrew J. Englande and Suntud Sirianuntapiboon, 2006, Effect of Plant Species on Microbial Groups and Pollutants Removal in Small Constructed Wetland, International Conference on Environment 2006 (ICENV2006), 13-15 November, 2006, Penang , Malaysia .

Suntud Sirianuntapiboon, Prapa Zohsalam and Sadahiro Ohmomo, 2003, Decolorization of molasses wastewater by Citeromyces sp. WR-43-6, Process Biochemisry (39), 917-934 ( impact factor 3.344 )

Suntud Sirianuntapiboon, Prakit Anusornhirunkarn and Prapa Zohsalam, 2002, Study of Condition for Red Color Producing in Stabilization Pond, The Proceeding of 40th Kasetsart University Annual Conference, February 4-7, 2002.

ณัฐพงศ์ ศรีคำแขก, ประภา โซ๊ะสลาม, 2552, ความเป็นไปได้ในการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศไทย, การประชุมวิชาการสภาวะโลกร้อน : ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน, 5 พย. 2552

สมเนตร จันทวิชชประภา, ประภา โซ๊ะสลาม, 2552, การกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ซีโอไลต์อัดเม็ดจากเถ้าชานอ้อย, การประชุมวิชาการสภาวะโลกร้อน : ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน, 5 พย. 2552


..
Last update: 4/19/23 10:07