ผศ.ดร. ลักษณา กันทะมา
Assistant Professor Dr. Luksana Kantama

สถานที่ติดต่อ ห้อง SC4-202
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อ. กำแพงแสน
จ. นครปฐม
73140
เบอร์โทรติดต่อ 0 34 351 895, 0 3428 1105-6 ต่อ 7676
เบอร์แฟกซ์ 0-3428-1057
E-mail faaslsk@ku.ac.th

สาขาเชี่ยวชาญ
  
 - Molecular Cytogenetics
   - Plant tissue culture

วุฒิการศึกษา

   - วท.บ. (ชีววิทยาม พันธุศาสตร์)
   - วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
   - Ph.D. (Plant Sciences) Wageningen     University

ผลงานตีพิมพ์

Schranz ME, Kantama L, de Jong H, Mitchell-Olds T.Asexual reproduction in a close relative of Arabidopsis: a genetic investigation of apomixis in Boechera ZBrassicaceae. New Phytologist. 2006 .

Kantama L, Lambert Y, Hu H, de Jong H, de Vries SC, Russinova E. Use of the SSLP-based method for detection of rare apomictic events in a sexual AtSERK 1 transgenic Arabidopsis population. Sex plant Repord 2006; 19:73-82.

Sharbel TF, Mitchell-Olds T, Dobes C, Kantama L, de Jong H.Biogeographic distribution of polyploidy and B chromosomes in the apomictic Boechera holboellii complex. Cytogenet Genome Res. 2005;109(1-3):283-92. PMID: 15753588 [PubMed-indexed for MEDLINE]

Sharbel TF, Voigt ML, Mitchell-Olds T, Kantama L, de Jong H.Is the aneuploid chromosome in an apomictic Boechera holboellii a genuine B chromosome? Cytogenet Genome Res. 2004;106(2-4):173-83. PMID: 15292588[PubMed-indexed for MEDLINE]

Kantama L, Jayanetra P, Pilantanapak A, Charaensub A. Primers for Salmonella serovar detection by polymerase chain reaction. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 1998 Mar;29(1):85-90. PMID: 9740275 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Kantama L, Jayanetra P.Salmonella enteritidis outbreak in Thailand: study by random amplified polymorphic DNA (RAPD) analysis. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 1996 Mar;27(1):119-25. PMID: 9031413 [PubMed - indexed for MEDLINE]


..
Last update: 4/18/23 10:21