ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์
Assistant Professor Dr. Ratchapol Pawongrat
สถานที่ติดต่อ ห้อง SC 2-303
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อ. กำแพงแสน
จ. นครปฐม
73140
เบอร์โทรติดต่อ 034 351 895, 03428 1105-6 ต่อ 7678
เบอร์แฟกซ์ 034 351-402
E-mail address: faasrpp @ku.ac.th , rafaelford@yahoo.com

ประวัติการศึกษา

2544 วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2550 ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์

สาขาเชี่ยวชาญ

- Application in Enzyme Technology

- Application in Lipids Technology

- Bio-fuels

- Bio-remediation

หัวข้องานวิจัย

1. การจัดการการเพาะปลูกและการนำของเหลือใช้จากการเกษตรกรรมมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปัญหาโลกร้อน

2. ศักยภาพและการผลิตแกมม่า PGA เพื่อดูดซับโลหะหนักในนาข้าว

3. การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชีวผลิตภัณฑ์จากสาหร่าย Spirulina platensis

4. Biopolymer produced from heavy metal resistant B acillus sp ., a heavy metal scar venture

5. การผลิตเอทานอลจากวัสดุเศษเหลือลิกโนเซลลูโลสด้วยกระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกันโดยใช้การทำงานร่วมกันของเซลล์ตรึงรูป Saccharomyces cerevisiae และ Pichia stipitis

6. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของเซลล์ตรึงรูป Pichia stipitis โดยใช้แคลเซียม อัลจิเนต เพื่อการผลิตเอทานอล

7. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของเซลล์ตรึงรูป Saccharomyces cerevisiae โดยใช้แคลเซียมอัลจิเนต เพื่อการผลิตเอทานอล

8. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมไฮโดรไลเสสผักตบชวาโดยหม้อนึ่งไอน้ำ แรงดันสูงเพื่อผลิตเอทานอล

9. การศึกษาปริมาณกรดไขมันจากเห็ดทางการค้าและเห็ดป่ากินได้บางชนิด

10. สารสกัดเอนไซม์ไทโรซิเนสจากเห็ดกินได้และการประยุกต์ใช้ร่วมกับตัวดูดซับเพื่อบำบัดสารประกอบฟีนอลิก

 

ผลงานทางวิชาการ :

งานประชุมวิชาการ

Janbanjong, T., Smakgahn, K., Pawongrat, R. 2010. Pretreatment of rice straw using physicochemical hydrolysis for ethanol production. In The 1st Kamphangsaen International Natural Products Symposium: The Relationship Between Living Organisms and Environment, 23-24 October 2010, Bangkok, Thailand.

Pawongrat, R. and Hanangkul, R. 2011. The study of lipid profiles from commercial and some wild edible mushrooms. In The 4 th National Science Reserch Conference 6-7 August 2011, Chonburi, Thailand.

Boonsanit, R., Pawongrat, R., Issakul, K., Laosripaiboon, W. and Chunhachart, O. 2011. Screening of lead tolerance bacteria from soil and Thua-nao using as biosorbent. In The 1 st enviromental Asia International Conference on Environmental Supporting in Food and Energy Security: Crisis and Opportunity 23-26 March 2011, Bangkok, Thailand.

Unkuae, K., Preecharram, S. and Pawongrat, R. 2011. Comparative study on ethanol production efficiency of immobilized and free cell of sacharomyces cerevisiae TISTR 5339. In National Symposium on Natural Science and Social Management, Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus 21-22 October 2011, Nakorn pathom, Thailand.

Roudmeum, S., Soontornchaiboon, W., Sohsalam, P. and Pawongrat, R. 2012. Reducing sugar production from aquatic weed plants by physiochemical pretreatment. In The 1 st KMITL Agro-Industry Conference 7 September 2012, Bangkok, Thailand.

Soontornchaiboon, W., Chunhacart, O. and Pawongrat, R. 2012. Ethanol production from yam bean using yeast saccharomyces cerevisiae TISTR 5339. In The 1 st Mae Fah Luang University International Conference 2012 on ASEAN Integration 29 November – 1 December 2012, Chaing rai, Thailand.

Rodmuan, S., Sohsalam, P. and Pawongrat, R. 2013. Ethanol production from aquatic plants using two different fermentation processes by Candida shehatae TISTR 5843 . In The 2 nd EnvironmentAsia International Conference on Human Vulnerability and Global Environmental Change 15-17 May 2013, Chonburi, Thailand.

 

บทความวิชาการ

Pawongrat, R. 2011. The optimal condition for hydrolyses preparation from water hyacinth using autoclave for ethanol production. Veridian E-Journal SU 4 (1): 891-901.

Soontornchaiboon, W. and Pawongrat, R. 2012. Microwave-assisted alkali pretreatment of water hyacinth ( Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) and water letture ( Pistia stratiotes L.) and its enzymatic hydrolysis for reducing sugar production. Sakon nakhon graduate studies journal 10 (45): 173-184.

Keawmak, K., Preecharram, S. and Pawongrat, R. 2012. The optimal conditions for ethanol production of immobilized cell and free cells of Candida shehatae TISTR 5843. Journal of Western Rajabhat Universities 6 (2): 65-75.

Pawongrat, R., Pakpiean, W., Poubol, J. 2012. Effect of Healthy Drink Formula from Roselle Concentrate with Prune Essence on Sensory Evaluation Change of Panelist. Agricultural Science Journal 43 (3) Suppl.: 448-451.

Pawongrat, R., Pakpiean, W., Poubol, J. 2012. The Effects of Storage Temperature on Changes of Chemical and Microbiological Qualities of the Healthy Drink from Roselle Concentrate with Prune Essence. Agricultural Science Journal 43 (3) Suppl. : 560-564.

Soontornchaiboon, W., Inta, O., Preecharram, S. and Pawongrat R. 2013. Ethanol production from banana leaf in packed-bed reactor by Candida shehatae TISTR 5843 Immobilized on corncob. Rajamakala Uniiversity of Technology Tawan-ok Research Journal 6 (2): 21-29.

Soontornchaiboon, W. and Pawongrat, R. 2013. Utilization of natural wastes as supporting materials for cell immobilization and its application for ethanol production . Veridian E-Journal SU 6 (1): 795-787.

Pawongrat, R., Unpakdee, M. and Preecharram, S. 2013. Comparative study of ethanol production from banana leave by using different immobilization techniques. Veridian E-Journal SU 6 (2): 1025-1036 .

Rodmoeun, S., Sosalam, P. and Pawongrat, R. 2013. Ethanol production from aquatic plants asing Candida shehatae TISTR 5843 by batch and fed-batch fermentation. Veridian E-Journal SU 6 ( 3 ): 935-948.

Soontornchaiboon, W. and Pawongrat, R. 2014. The optimal condition of ethanol production from aquati c plants by using packed-bed bioreactor. Avanced Science 14(1): 243-255.

Soontornchaiboon, W. Plai-ngam, T. and Pawongrat, R. 2015. Pretreatment of Coconut Husk for Biogas Production by Anaerobic Fermentation with Cow Dung. RMUTP Research Journal 9 (2). (In Press).


..
Last update: 4/18/23 10:23