ผศ.ดร. อาร์ม อันอาตม์งาม (ธารีสังข์)
Assistant Professor Dr. Arm Unartngam (Dhareesank)

สถานที่ติดต่อ ห้อง SC 2-303
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
อ. กำแพงแสน
จ. นครปฐม
73140
เบอร์โทรติดต่อ 0 34 351 895, 0 3428 1105-6 ต่อ 7679
เบอร์แฟกซ์ 0-3428-1057
E-mail faasarmu@ku.ac.th

ประวัติการศึกษา

2537 วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชา พืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2542 วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชา พืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2549 Ph.D. (Agricultural Science) สาขาวิชา life and environmental science, University of Tsukuba
หัวข้อวิทยานิพนธ์ Behavior and Phytotoxic Activity of Pethoxamid in Soil under Different Moisture Conditions

สาขาเชี่ยวชาญ

- activity of pesticides in soil

- natural product

- weed science

หัวข้องานวิจัย

-

ผลงานตึพิมพ์

Arm Dhareesank, Katsuichiro Kobayashi and Kenji Usui. 2005. Phytotoxic a ctivity of p ethoxamid in s oil under different m oisture c onditions. Weed Biology and Management, 5 : 197-202. มี impact factor 0.743

Arm Dhareesank, Katsuichiro Kobayashi and Kenji Usui. 2006. Residual phytotoxic a ctivity of p ethoxamid in s oil and its concentration in soil water under different soil m oisture c onditions. Weed Biology and Management, 6 : 50-54. มี impact factor 0.743

ผลงานวิชาการอื่นๆ

Arm Dhareesank and Sombat Shinawong. 1998. Integrated Weeds Management in Cotton. In Proceeding of International Cotton Conference. Cheng Rai , Thailand .

Arm Dhareesank, Katsuichiro Kobayashi and Kenji Usui. 2005. Phytotoxic Activity of Pethoxamid in Soil under different Moisture Conditions. Journal of Weed Science and Technology (Supplement), 50:188-189.

Arm Dhareesank, Katsuichiro Kobayashi and Kenji Usui. 2005. Residual phytotoxicity of pethoxamid depends on the concentration in soil water under different soil moisture conditions. The 20 th Asian-Pacific Weed Science Society Conference, Ho chi minh, Vietnam .

Arm Unartngam, Narin Chansawang, Watcharee Kanlayalung and Aparat Mahakhant. 2007. Screening of herbicide-production microalgal strains. The 11 th BRT Annual Meeting 15-18 October at Napalai, Udonthanee.

อาร์ม อันอาตม์งาม. 2550. สารกำจัดวัชพืชจากสาหร่ายกับงานวิจัยของ วว. งานเปิดโลกเทคโนโลยี. ปากช่อง นครราชสีมา.

อาร์ม อันอาตม์งาม, นารินทร์ จันทร์สว่าง, วัชรีกัลป์ยาลังและอาภารัตน์ มหาขันธ์. 2550 . การคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายที่ผลิตสารควบคุมวัชพืช : ประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของต้นอ่อนในพืชตระกูลหญ้าบางชนิด. การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร.

อาร์ม อันอาตม์งาม , Katsuichiro Kobayashi และ Kenji Usui. 2551. อัตราการย่อยสลายของสารกำจัดวัชพืช Pethoxamid ในดินภายใต้สภาวะความชื้นที่แตกต่างกัน. การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม.

 

..
Last update: 4/18/23 10:19