หลักสูตรที่สาขาวิชาชีววิทยาร่วมสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

หลักสูตรปริญญาโท

วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)