อบรม ครูวิทยาศาสตร์ฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในเขตภูมิภาคตะวันตก (9-13 พค 2554)